Kompanija trenutno ima 130 zaposlenih radnika, od toga 70% radi u proizvodnji dok ostatak čine menadžerski tim i administrativna služba. Menadžerski tim čine: generalni direktor, direktor sektora prozvodnje i razvoja, direktor komercijale, direktor kvaliteta, direktor sektora ekonomike i finansija i rukovodilac službe kadrovskih, opštih i pravnih poslova.

Preduzeće je organizovano kao jedinstvena organizacija koja u svom sastavu ima manje organizacione celine, sektore i službe, organizovane prema vrsti poslova koji se u njima obavljaju i to: sektor razvoja i proizvodnje, sektor komercijale, sektor kvaliteta i sektor ekonomike i finansija, dok su postojeće službe: služba sirovina, služba održavanja i služba kadrovskih, pravnih i opštih poslova.

Primite obaveštenja o promocijama i novostima iz mlekare Kuč